Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Medium Daphne

Doel
Het doel van de praktijk is om mensen verder te helpen en te begeleiden in hun (spirituele/paranormale) ontwikkeling. Om dichter tot zichzelf te komen en zaken op te lossen in zich zelf waar ze al een poosje mee rond lopen. Meer zelf liefde toe te laten en sterker in hun schoenen staan.  Daarnaast is het helpen van (spirituele/paranormale) inzichten. Om zo weer rust te kunnen vinden en rouwprocessen in te kunnen gaan. De dienstverlener streeft er naar om de hoogst mogelijke kwaliteit neer te zetten in haar diensten.

 Begrippen

 1. Dienstverlener: Daphne Bouwens
 2. Opdrachtgever: De persoon die een dienst afneemt
 3. Diensten: Onder diensten wordt verstaan (online)cursussen, (online) coaching, (online) Workshops, (online) Readinging/consulten, (online en op afstand) Healing, (online) opleidingen. Op de website staat wat de opdrachtgever kan verwachten en wat de kosten zijn.
 4. Offerte: formeel aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. (prijzen staan op de website)


De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, offertes, aanbiedingen tussen Daphne Bouwens (later de Dienstverlener genoemd) en de opdrachtgever. Mits er schriftelijk iets anders is afgesproken. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing

Verantwoordelijkheid van de dienstverlener
Het is aan mij om, met behulp van al mijn beschikbare middelen, de klant de diensten te geven dat hij of zij nodig heeft. Ik ga daarbij zo integer mogelijk te werk en hou er ook rekening mee dat een klant met een goed gevoel het consult weer verlaat.

Alle uitgewisselde informatie is vertrouwelijk en wordt door mij dus niet met anderen gedeeld

Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever

 1. Je blijft zelfs verantwoordelijk voor keuzes en beslissingen die je neemt. De dienstverlener biedt slechts adviezen.
 2. De diensten zijn erom je te helpen en verder op weg te helpen. De dienstverlener kan je geen garanties bieden met hoe jouw toekomst gaat verlopen.
 3. Als je een dienst volgt zoals coaching of cursus is het je eigenverantwoordelijkheid hoeveel tijd je in oefeningen stopt om te groeien. Het is afhankelijk van je eigen inspanningen.

Betalingsvoorwaarden en incasso

 1. De betalingen worden afgehandeld door de dienstverlener. De betaling dient voorafgaand aan de start van de dienst door de dienstverlener te zijn ontvangen. Tenzij schriftelijk het anders is overeengekomen. Betalingen vinden plaats via bankoverschrijvingen op het rekeningnummer zoals vermeld staat op het factuur of inschrijf formulier, via de webshop of via een betaalverzoek.
 2. Voor zover betaling achteraf met mij is overeengekomen dient de betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door mij aan te geven wijze. Indien u in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan bent u van rechtswege in verzuim.
 3. De dienstverlener is gerechtigd om gedurende het kalenderjaar een tariefwijziging door te voeren. Dit geldt niet voor reeds lopende offertes en overeenkomsten.
 4. Als je een dienst annuleert binnen de 24 uur houdt de dienstverlener recht op het totale bedrag en kunnen er eventuele extra kosten in rekening gebracht worden.

Annulering

 1. Het kan zijn dat je de afspraak wilt annuleren. 24 uur van te voren kan de afspraak kosteloos geannuleerd worden. We kijken dan samen naar een andere datum. Vind de annulering binnen de 24 uur plaats dan behoudt de dienstverlening het recht om de afspraak in rekening te brengen.
 2. De dienstverlener staat in haar recht om diensten te annuleren of wel te verplaatsen. Indien de opdrachtgever akkoord gaat met verplaatsing zullen de betaalde kosten niet terug betaald worden. Indien de dienstverlener het volledig annuleert krijg je de kosten binnen 14 dagen terug betaald.

Garantie
Een dienst is slechts een momentopname. De dienstverlener kan je daarom geen enkele garantie bieden tot hoe je gaat ontwikkelen, hoe de toekomst gaat verlopen en wat je met deze kennis verder gaat doen.

Privacy

 1. De dienstverlener heeft zwijgplicht, alles wat besproken wordt is vertrouwelijke informatie en dat blijft tussen de dienstverlener en de opdrachtgever.
 2. De dienstverlener gaat zorgvuldig om met de persoonsinformatie. De dienstverlener bewaard dossiers en eventuele geluidsopnamen volgens de wet van de privacy.

Overmacht

 1. De dienstverlener is niet verplicht om afspraken na te komen indien ze gehinderd wordt als gevolg van omstandigheden die niet haar schuld zijn.
 2. De dienstverlener mag in de periode van overmacht de verplichtingen opschorten. Mocht het langer duren dan twee maanden, dan mag zowel de dienstverlener als de opdracht gever de overeenkomst te stoppen, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de opdracht gever.

Klachten

 1. Alle klachten worden serieus genomen en vertrouwelijk behandeld
 2. Mocht je een klacht hebben of ergens ontevreden over zijn dan is het belangrijk dat je het zo spoedig mogelijk laat weten aan de dienstverlener. Je kan dit doen door een mailtje te sturen naar info@mediumdaphne.nl In deze mail is het belangrijk dat je zo duidelijk mogelijk verteld wat de klacht is. De dienstverlener zal zo snel mogelijk op de klacht reageren en gaat samen met jou kijken naar een oplossing.
 3. De klacht moet binnen 14 dagen van de dienst ingediend zijn. Mocht dit niet het geval zijn dan heeft de klant geen recht op herstel of vervanging

Geschillen

 1. De dienstverlener doet haar uiterste best om samen tot een oplossing te komen als er geschillen zijn.
 2. Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

Aansprakelijkheid

 1. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor de keuzes en of acties van de opdrachtgever in het privé of zakelijk leven naar een dienst
 2. De dienstverlener is geen vervanging voor een (huis)arts of specialist. Mocht je klachten hebben bezoek je de arts of specialist. De dienstverlener is hier niet aansprakelijk voor als je het niet doet. De dienstverlener zal geen medische advies geven.
 3. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, in breedste zin van het woord.
 4. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder valt, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. In dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de dienstverlener.

 

Gebruik van materialen

 1. Tijdens de diensten kan je van de dienstverlener materialen krijgen. Alle documenten, materialen en kennis mag je gebruiken maar mag niet gedeeld worden met derden, tenzij hier schriftelijk toestemming voor is gegeven.
 2. Het is niet toegestaan om de kennis te verkopen of te gebruiken in een eigen cursus, training, opleiding, workshop tenzij hier schriftelijk toestemming voor is gegeven door de dienstverlener.

Overig

 1. U staat pas officieel ingeschreven op de cursus, training, traject, opleiding of workshop als u het volledig betaald heeft. Mits anders is afgesproken door bijvoorbeeld een aanbetaling te doen. Mocht je toch eerder stoppen met de cursus, training of opleiding dan ben je wel genoodzaakt het af te betalen tot alles is voldaan.
 2. Wanneer jij besluit om de cursus, traject, opleiding of training volledig te stoppen wordt het les geld niet terug betaald.
 3. Heb jij een lesdag van de cursus, training, opleiding, consult of workshop en je meld je niet 24 uur van te voren af als je niet komt/kan dan worden er kosten in rekening gebracht van €45,- Meld jij je voor de 24 uur af dan is het kosteloos
 4. Bij het annuleren van de opleiding, cursus, training 2 weken van te voren aan de opleiding, cursus, training ben je het gehele bedrag verschuldigd.

Losse punten voor de opleidingen Mediumschap

 1. In geval van ziekte is het in overleg eventueel mogelijk de training op een ander tijdstip te volgen.
 2. Je kunt per studie jaar beslissen of je de opleiding vervolgt of dat je stopt. Wanneer jij je opgeeft voor een studiejaar maar je het betreffende studiejaar niet afmaakt is teruggave van geld onmogelijk. Het hele studie bedrag (of je nu contant betaald of per bank) dient dan te worden voldaan.
 3. Mocht je om welke reden dan ook een lesdag missen, het is niet mogelijk om deze dag in te halen.
 4. Door je in te schrijven is er een plek voor jou gereserveerd in deze groep. Deze plaats is het gehele jaar gereserveerd voor jou.

Als je een dienst afneemt ga je meteen akkoord met de algemene voorwaarden.